Dades personals

Nom Codi Postal
Els beneficis de les aportacions dels socis s'inverteixen íntegrament als nostres projectes de desenvolupament i sensibilització
Cognoms
Població
Tipus de via Província
Nom de la via
Pais
Núm.
Telèfon
Pis
E-mail
Porta Document
Núm.

Vull fer-me soci amb una aportació de

 al mes
9 € cada mes
20 € cada mes
Aportació única de

 

Forma de pago

  Domiciliació bancària al compte  
IBAN (4) 
Entitat (4) 
Oficina (4)
Control (2)
Núm. Compte (10)  

 

 

 

Si vols rebre informació sobre Àfrica Viva marca aquesta casella.
 


Àfrica Viva és una associació sense ànim de lucre amb CIF: G- 17634551 i inscrita en el registre d'entitats de la Generalitat de Catalunya amb el nº: 3819.